in History

วงจรอุบาทว์ของการเมืองไทย

ลองนั่งวาดเล่นๆ ของวงจรอุบาทว์การเมืองไทย โดยเปรียบเทียบสถานการณ์ในขณะนี้ อยู่ที่คุณเลือกว่าจะใช้โอกาสหรือไม่

ปล. ผมยอมรับว่าผมมีใจอคติ และไม่เป็นกลาง จะผิดจะถูกหรือไม่ครบโฟลว์ต้องขออภัยThailand politics

มาคุยกัน

Comment