in History

ถ้าความเปนเอกราชของกรุงสยามได้สิ้นสุดไปเมื่อใด ชีวิตฉันก็คงจะสิ้นสุดไปเมื่อนั้น

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงเสนาบดีสภาความตอนหนึ่งว่า

“ถ้าความเปนเอกราชของกรุงสยามได้สิ้นสุดไปเมื่อใด ชีวิตฉันก็คงจะสิ้นสุดไปเมื่อนั้น”

หลังจากทรงกล่าวแล้ว ก็ทรงเลี่ยงการเผชิญหน้า เลี่ยงการทำสงคราม แต่ทรงใช้วิธีทางการทูตผูกไมตรีกับชาติอื่นๆ เช่น รัสเซีย อังกฤษ เพื่อถ่วงดุลอำนาจฝรั่งเศส พร้อมกับทรงประกาศความเป็นศิวิไลซ์ในแดนสยามด้วยการประภาสยุโรป สร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สร้างอาคารสถานที่ด้วยแบบเดียวกับยุโรป

กษัตริย์สยามและราชวงศ์จักรี มีพระมหากรุณาธิคุณกับเรามากนัก แม้ประวัติศาสตร์จะถูกปรุงแต่งบิดเบือนให้ดูหรูเลิศเพียงใด แต่ความจริงก็ยังเป็นความจริงว่าทรงได้กระทำบางอย่าง และประเทศเราก็อยู่รอดเป็นเอกราชจนทุกวันนี้

แนะนำให้อ่านประวัติศาสตร์กันบ้างนะ เพื่อจะได้รู้ว่ารากเหง้าเราคือใคร และบรรพบุรุษเราสุดยอดแค่ไหน

มาคุยกัน

Comment