Marshmallow Challenge สร้างตึกได้ สร้างทีมเป็น

2-3 ปีก่อน คุณ Peter Skillman เคยเล่าในงาน TED ถึงปัญหาด้านการออกแบบ ที่เขาเรียกมันว่า “ปัญหามาสเมลโล (Marshmallow Problem)” ซึ่งคลิปนี้ คุณ Tom Wujec จึงเล่าถึงการนำปัญหานั้นไปทำเป็นเกมส์ในคลาสสัมนาต่างๆ โดยที่เขาเรียกมันว่า “Marshmallow Challenge” หรือ การแข่งขันกันสร้างตึกสูงที่สุดด้วยเส้นสปาเก็ตตี้ 20 เส้น มาร์ชแมลโลว์ 1 ก้อน และเทปกาว เชือก กรรไกร

Exit mobile version