ถ้าความเปนเอกราชของกรุงสยามได้สิ้นสุดไปเมื่อใด ชีวิตฉันก็คงจะสิ้นสุดไปเมื่อนั้น

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงเสนาบดีสภาความตอนหนึ่งว่า
“ถ้าความเปนเอกราชของกรุงสยามได้สิ้นสุดไปเมื่อใด ชีวิตฉันก็คงจะสิ้นสุดไปเมื่อนั้น”

สูงสุดสู่สามัญ

ประวัติศาสตร์จีนที่ยิ่งใหญ่ บอกเล่าการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ รุ่งโรจน์ เสื่อมถอย และดับสลาย ที่ชัดเจนที่สุดแล้วที่เราควรศึกษา

Exit mobile version